Klauzula informacyjna - Instagram

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem konta przez INDYKPOL S.A. na portalu społecznościowym Instagram na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem  Państwa danych osobowych jest INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-370) przy ul. Jesiennej 3 (dalej Administrator”).

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: sekretariat@indykpol.pl, numer telefonu: 89 526 22 22 lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail  IOD // indykpol.pl lub pod adresem korespondencyjnym Administratora wskazanym powyżej.

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych
  1. Administrator przetwarza dane osób, które:
   1. dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony  „Obserwuj”;
   2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia.
  2. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
   1. identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
   2. zdjęcie profilowe;
   3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
   4. treść Państwa komentarzy;
   5. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających konta gromadzone dzięki  plikom cookies.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
   1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
    1. prowadzeniu konta pod nazwą Indykpol na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości);
    2. prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników konta).
    3. ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
   2. na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
   3. na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

 1. upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 2. inni Użytkownicy portalu Instagram (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  użytkowników są jawne);
 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 4. właściciel portalu społecznościowego Instagram  na zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875
 1.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1.  Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 1. Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
 1. Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Instagram, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na koncie.

 1.  Pozostałe informacje
  1. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo INDYKPOL S.A. wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (właściciel aplikacji Instagram) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data