Ekologia

W Indykpol wiemy jak ważne jest środowisko, w którym żyjemy. Dbamy o nie i stale pracujemy nad ograniczaniem emisji zanieczyszczeń powietrza i wody. Od lat korzystamy z rozwiązań technologicznych, które pozwalają na pozyskiwanie energii do celów produkcyjnych ze źródeł odnawialnych oraz obniżają koszty pozyskania energii cieplnej i utylizacji odpadów poprodukcyjnych.

Zakład w Olsztynie

Należący do Indykpol S.A. zakład ubojowo-przetwórczy w Olsztynie położony jest na obrzeżach miasta,w promieniu 2 km od zakładu nie występują żadne obiekty ani formy ochrony przyrody.

Funkcjonowanie zakładu w Olsztynie nie jest uciążliwie dla otaczającej przyrody.

Źródłem energii cieplnej wykorzystywanej do celów produkcyjnych w zakładzie ubojowo-przetwórczym oraz do ogrzewania jest własna kotłownia. Nie wykorzystujemy energii cieplnej ze źródeł zewnętrznych.

Od 2009 roku energia cieplna w zakładowej kotłowni produkowana jest w procesie pirolizy pierza. Jest to innowacyjna technologia, która pozwoliła zastąpić ciepło pochodzące ze spalania węgla kamiennego, energią uzyskiwaną z pierza. Instalacja jest w stanie zutylizować rocznie 17 500 ton pierza. Uzyskane w procesie jego utylizacji ciepło jest wykorzystywane w procesach produkcyjnych w zakładzie w Olsztynie oraz do ogrzewania. Inwestycja została zrealizowana z zachowaniem równowagi przyrodniczej i ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Kotłownia została również wyposażona w urządzenia do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń. Nowa instalacja została wyposażona w nowoczesny, zespolony system odpylania i oczyszczania spalin, przede wszystkim ze związków siarki oraz chloru. W rezultacie strumień odpadów w tym procesie został zredukowany o 87%.

Od kilkunastu lat Indykpol stosuje w zakładzie system odzysku ciepła z instalacji chłodniczej,  tj.  pompę ciepła z  zestawem wymienników ciepła, który to zestaw pozwala podgrzewać całą ciepłą wodę zużywaną przez zakład produkcyjny do temp. 55°C. Woda ta jest używana do celów technologicznych, mycia zakładu i socjalnych. Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej stanowi prawie 30% całej energii cieplnej zużywanej w Zakładzie. Podstawowym efektem inwestycji jest zmniejszenie zużycia paliw w kotłowni i obniżenie przez to emisji gazów i pyłów, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez skraplacze amoniakalne (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wynika ze zmniejszenia obciążenia skraplaczy; część par amoniaku jest kierowana do wymiennika ciepła, gdzie następuje jego odzysk).  

Zakład w Olsztynie nie pozyskuje energii cieplnej z węgla (paliwa uznanego za nieekologiczne).

Zakład w Olsztynie wyposażony jest w pod-czyszczalnię ścieków, która w istotny sposób poprawia parametry ścieków poprodukcyjnych trafiających finalnie do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie.

Indykpol od wielu lat realizuje planową politykę zmniejszania energochłonności zakładu. Jednym z takich przedsięwzięć jest wymiana oświetlenia świetlówkowego na LED-owe (proces jest w toku, obecnie wymiana na poziomie 60%).

Fermy

Indykpol S.A. jest właścicielem lub dzierżawcą 25 obiektów fermowych o łącznej powierzchni 168 tys. m2, z tego 11 ferm wykorzystywanych jest do produkcji żywca indyczego, a 14 ferm w produkcji wylęgowej.

Obiekty fermowe nie powodują strat środowiskowych; emisje z ferm nie przekraczają ich obszaru =  stężenie zanieczyszczeń w otoczeniu ferm jest takie, jakie byłoby, gdyby tych ferm tam nie było :)

Działania proekologiczne w zakresie ochrony powietrza:

  • Stosowanie preparatów redukujących emisję amoniaku do środowiska, które nie dopuszczają do przekształcenia mocznika w amoniak.
  • Zastosowanie odpowiedniej ściółki, redukującej emisję pyłu.
  • Po zakończeniu cyklu hodowlanego obornik jest od razu odbierany, przez co nie jest on składowany na terenie fermy, a tym samym nie ma emisji do środowiska.

Oświetlenie na LED-owe zostało wymienione niemal we wszystkich fermach. Na fermie w Trękusku zainstalowano oświetlenie świetlówkowe z możliwością ściemnienia, co też przekłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Wspieramy bezpieczeństwo energetyczne

Zdrowy Drób – spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej Indykpol – wspiera bezpieczeństwo energetyczne Polski biorąc udział w projekcie Demand Side Response na Rynku Mocy. Projekt ten zakłada gotowość uczestniczących w nim podmiotów do czasowego ograniczenia poboru energii elektrycznej w sytuacji deficytu mocy w krajowym systemie energetycznym. Taki deficyt może się pojawić np. przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie, czy poważnych awariach w elektrowniach. To nasz wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także kolejny krok na rzecz ochrony środowiska.