Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych
na naszej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna (RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-370)  przy ul. Jesiennej 3, nr KRS 0000037732, NIP 739-020-20-56.

Z Administratorem danych możesz skontaktować się w następujący sposób:

 1. telefonicznie: 22 54 28 280/282
 2. mailowo: www-admin@indykpol.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD // indykpol.pl  lub listownie wysyłając list na adres Indykpol S.A., ul. Jesienna 3, Olsztyn (10-370) z dopiskiem “Do inspektora ochrony danych”.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą w następujących celach:

 1. w przypadku kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie – będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bezpośredni kontakt z Klientem;
 2. w przypadku wyrażenia chęci otrzymania od nas oferty handlowej – w celu przesłania oferty na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w przypadku chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, jeżeli odpowiadasz na naszą ofertę pracy Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy oraz w sytuacji kiedy oferujemy Ci zatrudnienie na innej podstawie niż umowa o pracę w związku z czym kodeks pracy nie będzie miał zastosowania,  podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. w ramach plików cookies – w celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Twoich preferencji oraz w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej lub tworzenia statystyk - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,  a także cele statystyczne i analityczne służące poprawie stosowanych funkcjonalności lub poprawy świadczonych usług.  Pliki cookie, które nie są niezbędne dla realizacji powyższych celów są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. w odpowiednim przypadku – w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1lit. f RODO).
 6. Jeżeli Jesteś stroną umowy, reprezentantem, pełnomocnikiem lub osobą wskazaną do realizacji umowy zawartej przez Nas z Kontrahentem, Twoje dane ponadto będa przetwarzane w celu weryfikacji danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit b i f RODO;
 7. Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, akcjach promocyjnych to przetwarzamy Twoje dane w celu ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców oraz rozliczenia Twojego udziału w organizowanych przez nas konkursach lub akcjach promocyjnych na podstawie art. 6 ust.1 lit b, f i c RODO.

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania.

W przypadku kontaktu, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy w celu przetworzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie - w odpowiednim przypadku - okres przechowywania danych może być przedłużony do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym  realizacji umowy z kontrahentem Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania, do czasu wygaśnięcia roszczeń  tj. Przez okres 3 lat od zakończenia umowy

W pozostałych przypadkach dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do jej cofnięcia. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – Twoje dane będą przetwarzane do czasu jego realizacji lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

Źródło Danych

Twoje dane zostały zebrane bezpośrednio w związku z nawiązaniem kontaktu, dążeniem do zawarcia umowy, za pośrednictwem wykorzystywanym plików cookies lub przekazane przez Kontrahenta będącego jej stroną

Przysługujące prawa osobie której dane dotyczą

 1. Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć w następujący sposób:

 • poprzez wiadomość e-mail na adres: www-admin // indykpol.pl
 • listownie na adres siedziby administratora
 1. Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość
z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

 1. Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

 1. Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

 1. Prawo do przeniesienia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawai w jakim zakresie chce skorzystać.

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (spółki świadczące usługi hostingowe, marketingowe, prawne), członkowie grupy kapitałowej  oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Podanie danych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.

 

Polityka Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

 1. Technicznych – pozwalają one na prawidłowe działanie strony internetowej poprzez
  • zapamiętania twojej decyzji odnośnie wykorzystywania plików cookies,
  • zapewniają prawidłowe wyświetlanie treści w serwisie, np. w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
  • zapamiętują decyzję podjęte w ramach strony, np. indywidualne ustawienia i preferencje użytkownika,
  • zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej np. filtry antyspamowe,
  • utrzymania sesji użytkownika dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie logować się do serwisu.
 2. Analitycznych – umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. W tym celu korzystamy z usług google analytics.
 3. Reklamowych - celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług korzystamy z plików cookies w celu dostarczenia odpowiednich reklam dostosowanych do zachowania użytkownika na stronie internetowej. Partnerzy reklamowi mogą tworzyć cookies we właściwych sobie domenach, dzięki wywołaniu skryptu JavaScript lub pixela.img na naszej stronie internetowej, który powoduje odwołanie do zewnętrznego serwera reklamowego. W tym celu korzystamy z usług google tag manager.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Google Analytics, która służy analizie strony internetowej. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Dla analizy strony internetowej niezbędne jest wykorzystanie plików cookie. Informacje, które pozyskał Google związane z korzystaniem naszej strony internetowej przesyłane są do serwerów Google w USA. Tam też są one analizowane oraz przechowywane. Następnie otrzymujemy wyniki, które są anonimowe.

Informujemy, że Twoje dane zebrane podczas użytkowania naszej strony internetowej nie są przekazywane Google wraz z pełnym adresem IP (Twój adres IP zostanie skrócony). Dla ochrony Twoich danych osobowych wykorzystujemy funkcję anonimowości IP.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy korzystali usługi Google Analytics w stosunku do Twoich danych możesz ją dezaktywować pobierając wtyczkę do przeglądarki. Wtyczkę znajdziesz pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Tag Manager, który służy kontroli prowadzonych przez nas kampanii reklamowych oraz sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Dostawcą usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W wyniku odwiedzin naszej strony internetowej pozostawiany jest na Twoim urządzeniu plik cookie Google, który  z pomocą anonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie dopasowanych reklam oraz kontrolowanie tych reklam.

Jeżeli jesteś zalogowany w serwisie Google w trakcie wizyty na naszej stronie oraz gdy wyraziłeś zgodę firmie Google na połączenie historii przeglądania oraz użycie aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam – Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu utworzenia list grupy docelowych do celów remarketingu na różnych urządzeniach.

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://policies.google.com/privacy

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej.

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź zgodnie z domyślnymi ustawieniami przeglądarki np. do 100 dni.

Ustawienia plików cookies

Jeśli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były przechowywanie pliki cookie możesz skonfigurować tak przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie. Możesz zezwolić na przechowywanie cookies tylko w indywidualnych przypadkach.

Wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies związanych z portalami społecznościowymi jest dobrowolne, a jej odmowa nie wyklucza możliwości dalszego korzystania ze strony internetowej. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości.

W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej: