Zdrowy Drób – Ferma Drobiu w Trękusku

Informacje na temat środków bezpieczeństwa

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Fermy Drobiu w Trękusku, gmina Purda, należącej do Indykpol SA w Olsztynie.

 

1.   Oznaczenie prowadzącego zakład:

 

Zdrowy Drób Sp. z o.o.

ul. Jesienna 3

10-370 Olsztyn

adres zakładu:

Ferma Drobiu w Trękusku

Trękusek 32

11-030 Purda

 

2.   Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Zgodnie z klasyfikacją na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138) Ferma Drobiu w Trękusku jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR).

Prowadzący zakład działając zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672) dokonał zgłoszenia właściwym organom i przekazał im opracowany program zapobiegania awariom.

 

3.   Opis działalności Fermy Drobiu w Trękusku

Ferma Drobiu w Trękusku prowadzi przemysłowy tucz indyków. Działalność prowadzona jest w czterech wydzielonych sektorach produkcyjnych. Proces produkcyjny wymaga zapewnienia odpowiednich warunków mikroklimatycznych, w tym temperaturowych. Do ogrzewania budynków hodowlanych służą nagrzewnice opalane gazem płynnym propan. Na terenie obiektu rozmieszczono niżej wymienione zbiorniki ciśnieniowe ze skroplonym propanem:

-     dwa podziemne zbiorniki o pojemności nominalnej 70 m3

-     dwa podziemne zbiorniki o pojemności nominalnej 54 m3

-     dwadzieścia nadziemnych zbiorników o pojemności nominalnej 6,7 m3

-     trzy nadziemne zbiorniki o pojemności nominalnej 4,85 m3

Biorąc pod uwagę maksymalne napełnienie zbiorników do 85%, na terenie fermy może być zgromadzone łącznie 175,27 Mg gazu płynnego propan.

Zbiorniki są uzupełniane gazem z autocystern według potrzeb i warunków pogodowych. Zbiorniki wyposażone są w osprzęt: rurociąg technologiczny, zawory bezpieczeństwa, manometr, zawory odcinające zarówno fazę gazową jak i fazę cieką, pomiar poziomu napełnienia, uziemienie zbiornika, drabinkę dostępową, sprzęt przeciwpożarowy. 

4.   Charakterystyka substancji niebezpiecznych występujących na terenie fermy

Na terenie Fermy  Drobiu w Trękusku jako paliwo do celów grzewczych wykorzystywany jest skroplony gaz propan. Ppropan techniczny jest substancją łatwopalną, lotną i  łatwo odparowuje. W temperaturze otoczenia wskutek mieszania gazu z powietrzem może tworzyć mieszaniny wybuchowe. Preparat, nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

 

Nazwa substancji

Numer CAS

Maksymalna ilość

Miejsce magazynowania

propan

74-98-6

175,27 [Mg]

zbiorniki magazynowe

 

Zagrożenie  na terenie obiektu wynika zarówno z procesu magazynowania gazu jak i procesu przeładunku gazu z autocysterny do zbiornika. Podczas magazynowania może dojść do rozszczelnienia poszczególnych elementów osprzętu zbiornika. Przeładunek gazu z autocystern do zbiorników realizowany jest przy pomocy przewodów elastycznych - może dojść do emisji gazu spowodowanej uszkodzeniem przewodu elastycznego, nieszczelnością połączeń, nieszczelnością układu dystrybucyjnego autocysterny.

Wystąpienie skutecznego inicjatora zapłonu może spowodować pożar, który w skrajnie niekorzystnym przypadku może doprowadzić do ogrzewania zbiornika i wybuchu. Ryzyko ogrzewania zbiornika może wynikać również z powodu pożaru obiektów znajdujących się obok zbiorników. 

5.   Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Każdy pracownik, który zauważy pożar lub wyciek gazu lub inną niebezpieczna sytuację ma obowiązek powiadomić wszystkie osoby przebywające na terenie fermy. Powinien niezwłocznie zgłosić informację do przełożonego lub dyrekcji firmy lub do Straży Pożarnej. Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej, w miarę możliwości należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu. Do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej kierownictwo akcją obejmuje Kierownik fermy lub osoba przez niego wyznaczona.

W sytuacji zagrożenia powinna zostać przeprowadzona ewakuacja wszystkich osób oraz powinny zostać poinformowane inne osoby zagrożone potencjalnymi skutkami awarii.

W przypadku konieczności skierowania komunikatów dla społeczeństwa podawanie ich następuje przez Państwową Straż Pożarną lub Policję (albo zgodnie z kompetencjami).