Władze INDYKPOL S.A.

Zarząd

Piotr Kulikowski –Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Indykpol S.A. od 23 czerwca 1999 r., wcześniej Wiceprezes Zarządu spółki.

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w SGGW w Warszawie. W 1988 r. odbył staż w USA, a w latach 1998-1999 studia podyplomowe na SGH z zakresu funkcjonowania UE oraz rynku wspólnotowego.

Związany z Indykpol S.A. od 1993 r. W 1994 r. wprowadził Indykpol – jako pierwszą firmę w regionie – na parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Współautor największych sukcesów Spółki, twórca strategii rozwoju Grupy Kapitałowej. Dzięki jego strategii marketingowej model konsumpcji w Polsce zmienił się na bardziej zdrowy, a konsumpcja produktów indyczych w Polsce wzrosła 10-krotnie.

Przez wiele lat jako Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej  a od czerwca 2018 roku jako Prezes KRD-IG pracuje na rzecz rozwoju branży drobiarskiej w Polsce oraz jej pozycję na rynku unijnym. W latach 2014 -2018 pełnił funkcję Wiceprezesa AVEC - organizacji skupiającej firmy z branży drobiarskiej w Unii Europejskiej.

W strategii rozwoju Spółki stawia na produkty zdrowe, łatwe w przygotowaniu i skierowane do świadomych konsumentów. Kierowany przez niego Indykpol jest sponsorem licznych imprez kulturalnych i sportowych, od wielu lat sponsorem tytularnym zespołu siatkarzy Indykpol AZS Olsztyn.

Piotr Kulikowski należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Rada Nadzorcza

Feliks Kulikowski – Prezes Rady Nadzorczej Spółki od 21 maja 2013 r., Wiceprezes Rady Nadzorczej od grudnia 1993 r.

Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 r. jest właścicielem gospodarstwa rolnego na Kaszubach. Jeden z założycieli spółki „ROLMEX” S.A. W latach 1989-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu „ROLMEX” S.A., od lipca 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Rolmex” S.A.

W latach 1963-1969 pełnił funkcję Wicedyrektora Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, a w latach 1982-1989  był Prezesem Związku Owczarskiego w Polsce oraz Przewodniczącym Rolniczej Rady Związków Branżowych.

Aktywnie działa w Klubie Wschodnim Stowarzyszeniu Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. Od 2001 r. pełni w nim funkcję Prezesa Zarządu. Jest współzałożycielem Krajowej Izby Gospodarczej, współzałożycielem i Przewodniczącym Rady Fundacji Semper Polonia oraz współprzewodniczy Radzie Biznesu Polska-Rosja.

Odznaczony między innymi  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Dorota Madejska – Od 21 maja 2013 r. Wiceprezes Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A., wcześniej od czerwca 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako stypendystka Nuffield Foundation ukończyła kurs „Marketing&Management” w Cranfield Institute w Wielkiej Brytanii.

Przez pierwsze lata po ukończeniu studiów pracowała w „ROLMEX” S.A., kierując działem handlu zagranicznego. W latach 1996- 2003 była dyrektorem marketingu w Wydawnictwie C.H. Beck.

W 2003 r. objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu „ROLMEX” S.A., a od 1 lipca 2007 r. jest Prezesem Zarządu tego podmiotu.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Alfred Sutarzewicz – Członek Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. od grudnia 1993 r., do 21 maja 2013 r. Prezes Rady Nadzorczej Spółki.

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno- rolnicze. Od 1974 r. związany z branżą drobiarską. W latach 1974-1990 był współwłaścicielem hodowlanej fermy drobiarskiej zajmującą się hodowlą indyków i wylęgiem piskląt indyczych.

Jeden z założycieli spółki „ROLMEX” S.A. Od 1987 r. członek Rady Nadzorczej „ROLMEX” S.A., a w latach 1989-2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej „ROLMEX” S.A. Od 2007 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „ROLMEX” SA.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Andrzej Dorosz – członek Rady Nadzorczej Indykpol S.A. od 29 maja 2012 r. Urodzony we Lwowie w 1943 r. Matura w liceum ogólnokształcącym w Gdańsku w 1960 r. Następnie studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, ukończone w 1965 r. Po studiach staż asystencki na macierzystym wydziale i później – po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych (1972) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1976), odpowiednio stanowiska najpierw adiunkta i później docenta na SGPiS. W międzyczasie (1970/1971) studia podyplomowe w London School of Economics w Londynie jako stypendysta British Council. Od 1976 r. praca w różnych instytucjach centralnej administracji państwowej, m.in. jako wiceminister handlu zagranicznego (1982-86) i wiceminister finansów (1986-1988) odpowiedzialny za bilans płatniczy. Od 1989-92 radca handlowy przy polskiej ambasadzie w Helsinkach w Finlandii. Następnie – stanowiska kierownicze w różnych jednostkach gospodarczych, w tym prezes zarządu Banku Pekao S.A. (1994-98), prezes zarządu TFI Skarbiec (1998-2004), prezes zarządu BGK (2004-06) i prezes zarządu akf leasing Polska S.A. (2007-09). Od 1998 r. profesor nadzwyczajny najpierw w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa, później w Akademii Finansów. Obecnie członek rad nadzorczych w akf leasing Polska, AgioFunds TFI S.A. i Indykpol S.A. W latach 2010-2012 doradca prezesa zarządu Indykpol S.A. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest powiązany ekonomicznie z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W stosunku do Indykpol S.A. spełnia kryterium niezależności członka rady nadzorczej określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06)

Sawa Zarębińska – od 7 czerwca 2016 r. członek Rady Nadzorczej Indykpol SA. Adwokat. W 1989 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 r. zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2004 r. odbyła praktykę w kancelarii Pritchard Englefield Solicitors w Londynie.

Partner w spółce Kancelaria Adwokacka S.C. Wołodkiewicz-Jacyna, Zarębińska, Zawadzki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych z branży IT, sektora mediów i nowych technologii. Doradza w procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości oraz w transakcjach M&A, Private Equity i Venture Capital. Współautorka komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck pod redakcją Zbigniewa Jara 2016 wyd. 11.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest powiązana ekonomicznie z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W stosunku do Indykpol S.A. spełnia kryterium niezależności członka rady nadzorczej określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06)

Robert Rogowski - od 29 maja 2018 roku członek rady Nadzorczej Indykpol S.A. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto - Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych.

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w spółkach publicznych, również jako Wiceprezes Zarządu. Specjalista od restrukturyzacji firm produkcyjnych na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Główne obszary kompetencji: budowa strategii rozwoju, controlling i informacja zarządcza, optymalizacja kosztów, zarządzanie ryzykiem finansowym i płynnością, zarządzanie projektami, które zwiększają efektywność techniczną, operacyjną, a przede wszystkim finansową. Kierował również działami IT, HR, Jakości, Obsługi Klienta, Logistyki.

Jako Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu, aktywnie tworzył i zarządzał procesami zmian w celu  finansowej, rynkowej i organizacyjnej optymalizacji.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

  • od 2014 wiceprezes zarządu WINE TASTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • od 2014 dyrektor finansowy ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
  • 2007 – 2014 FABRYKI MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej – wiceprezes zarządu
  • 2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – dyrektor finansowy
  • 1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – zastępca dyrektora ds. controllingu
  • 1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – kierownik działu controllingu
  • 1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – opiekun klienta/analityk
  • 1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – dyrektor
  • 1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – doradca

Od 2015 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależnej od Indykpol S.A. Od 29 maja 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.  z siedzibą w Olsztynie.

Ponadto od 2017 roku jest niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek: Kopex S.A., Famur S.A., Pemug S.A., PGO S.A., Zamet S.A.

Pan Robert Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.