Zarząd

Piotr Kulikowski –Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Indykpol S.A. od 23 czerwca 1999 r., wcześniej Wiceprezes Zarządu spółki.

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w SGGW w Warszawie. W 1988 r. odbył staż w USA, a w latach 1998-1999 studia podyplomowe na SGH z zakresu funkcjonowania UE oraz rynku wspólnotowego.

Związany z Indykpol S.A. od 1993 r. W 1994 r. wprowadził Indykpol – jako pierwszą firmę w regionie – na parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Współautor największych sukcesów Spółki, twórca strategii rozwoju Grupy Kapitałowej. Dzięki jego strategii marketingowej model konsumpcji w Polsce zmienił się na bardziej zdrowy, a konsumpcja produktów indyczych w Polsce wzrosła 10-krotnie.

Przez wiele lat jako Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej  a od czerwca 2018 roku jako Prezes KRD-IG pracuje na rzecz rozwoju branży drobiarskiej w Polsce oraz jej pozycję na rynku unijnym. W latach 2014 -2018 pełnił funkcję Wiceprezesa AVEC - organizacji skupiającej firmy z branży drobiarskiej w Unii Europejskiej.

W strategii rozwoju Spółki stawia na produkty zdrowe, łatwe w przygotowaniu i skierowane do świadomych konsumentów. Kierowany przez niego Indykpol jest sponsorem licznych imprez kulturalnych i sportowych, od wielu lat sponsorem tytularnym zespołu siatkarzy Indykpol AZS Olsztyn.

Piotr Kulikowski należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Rada Nadzorcza

Feliks Kulikowski – Prezes Rady Nadzorczej Spółki od 21 maja 2013 r., Wiceprezes Rady Nadzorczej od grudnia 1993 r.

Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 r. jest właścicielem gospodarstwa rolnego na Kaszubach. Jeden z założycieli spółki „ROLMEX” S.A. W latach 1989-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu „ROLMEX” S.A., od lipca 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Rolmex” S.A.

W latach 1963-1969 pełnił funkcję Wicedyrektora Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, a w latach 1982-1989  był Prezesem Związku Owczarskiego w Polsce oraz Przewodniczącym Rolniczej Rady Związków Branżowych.

Aktywnie działa w Klubie Wschodnim Stowarzyszeniu Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. Od 2001 r. pełni w nim funkcję Prezesa Zarządu. Jest współzałożycielem Krajowej Izby Gospodarczej, współzałożycielem i Przewodniczącym Rady Fundacji Semper Polonia oraz współprzewodniczy Radzie Biznesu Polska-Rosja.

Odznaczony między innymi  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Dorota Madejska – Członek Rady Nadzorczej Spółki od czerwca 2009 r., z przerwą miedzy sierpniem 2019 a majem 2020 r.

W 1989 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. W roku 1990 jako stypendystka Nuffield Foundation ukończyła kurs „Marketing & Management” w Cranfield Institute w Wielkiej Brytanii.

Przez pierwsze lata po ukończeniu studiów pracowała w „ROLMEX” S.A., kierując działem handlu zagranicznego. W latach 1996 – 2003 była dyrektorem marketingu  w Wydawnictwie C.H. Beck.

W 2003 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu „ROLMEX” S.A. a od 1 lipca 2007 roku jest Prezesem Zarządu tego podmiotu. Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada ponad 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Pani Dorota Madejska  oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Jarosz– Członek Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. od 20 grudnia 2022 r.

Doktor nauk o zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Fizjoterapia.

Wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik merytoryczny europejskiego projektu z zakresu telefizjoterapii „FI-STAR: Future Internet Social and Technological Alignment Research FI-STAR. Use case experimentation site - solution for cancer rehabilitation”. Absolwentka studiów MBA w Ochronie Zdrowia SGH-WUM. Wieloletni menadżer w wiodącej w Polsce firmie świadczącej usługi medyczne.

W grudniu  2022 została członkiem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Sawa Zarębińska – od 7 czerwca 2016 r. członek Rady Nadzorczej Indykpol SA. Adwokat. W 1989 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 r. zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2004 r. odbyła praktykę w kancelarii Pritchard Englefield Solicitors w Londynie.

Partner w spółce Kancelaria Adwokacka S.C. Wołodkiewicz-Jacyna, Zarębińska, Zawadzki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych z branży IT, sektora mediów i nowych technologii. Doradza w procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości oraz w transakcjach M&A, Private Equity i Venture Capital. Współautorka komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck pod redakcją Zbigniewa Jara 2016 wyd. 11.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest powiązana ekonomicznie z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W stosunku do Indykpol S.A. spełnia kryterium niezależności członka rady nadzorczej określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06)

Artur Łopuszko – członek RN od 25 września 2019 roku. Absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (1997). Ukończył MBA Georgia State Univesity/AE Poznań (1999) oraz posiada Licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego. Uzyskał pozytywny wynik na egzaminie dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zna trzy języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

-od 2018 -  Dyrektor Finansowy - Rolmex S.A.,

-2015-2016 – Członek Zarządu - Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o.,

-2012-2014 - Wiceprezes Presspublica sp. z o.o. (Gremi Media),

-2012 – 2013 Prezes (wcześniej Wiceprezes) eKiosk S.A.,

-2006 - 2010. w Zarządzie Ragn - Sells Polska sp. z o.o.,

-2002 – 2005 Związany z Grupą KCI – brał udział w restrukturyzacji spółek z portfela Grupy, jako członek Zarządu m.in.: w Dragmor Sp. z o.o., Zefam S.A., POFAME S.A. Członek wielu rad nadzorczych w spółkach należących do Grupy.

-od 2001 r. – prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych,

-1997 – 2002 - Dragmor Sp. z o.o. – Analityk finansowy – następnie Dyrektor Finansowy, Wiceprezes.  

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Indykpol S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest także wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.