Podstrony w tej kategorii:

Jakość od pola do stołu

Dobrostan zwierząt

Ekologia

Osiągnięcie najwyższej jakości jest nadrzędnym celem działalności naszej Firmy. Związane z nią zadowolenie klientów to również nasz priorytetowy cel.

Najwyższą jakość oraz zadowolenie naszych Klientów osiągamy poprzez:

  • pro jakościowe działania Zarządu i Dyrektorów pionów organizacyjnych
  • ciągłe badanie potrzeb rynku i poszukiwanie nowych rodzajów wyrobów spełniających oczekiwania, potrzeby i wymagania klientów krajowych i zagranicznych
  • produkowanie wyrobów o wysokiej jakości zdrowotnej w oparciu o wdrożony system  HACCP i standardy Unii Europejskiej
  • ciągłe doskonalenie skuteczności zarządzania jakością 
  • promowanie zasad etyki w działalności
  • odpowiedzialność wobec pracowników za higienę i warunki zatrudnienia oraz ochronę środowiska naturalnego,
  • ciągły rozwój technologiczny i unowocześnianie sfery produkcyjnej w oparciu o najnowsze światowe i europejskie trendy
  • doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej i pracowników
  • zapoznanie i pełną akceptacją przez pracowników polityki jakości naszej Firmy
  • dokonywanie przeglądów polityki jakości pod względem jej ciągłej przydatności

"Deklarujemy, że polityka jakości jest podstawą do określenia i przeglądu celów jakości w naszej organizacji"

Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
INDYKPOL S.A.
Olsztyn, 17.03.2010

Jakość i bezpieczeństwo

Produkty wytwarzane w należących do Grupy Kapitałowej Indykpol zakładach ubojowo-przetwórczych są bezpieczne i zdrowe. Od połowy 1999 roku Grupa Indykpol stosuje procedury systemu HACCP, od początku 2004 roku procedury systemu zapewnienia jakości ISO 9001. Zakresem procedur w/w systemów zostały objęte wszystkie etapy produkcji, od zakupu i przyjęcia żywca drobiowego przez system dystrybucji aż do klientów zewnętrznych, łącznie z monitorowaniem stopnia ich satysfakcji. Nad ich przestrzeganiem czuwa specjalnie wyodrębniony w strukturach Spółki pion do spraw jakości. Systemy te stanowiły podstawę do wdrożenia w 2004 roku norm dodatkowych systemów: IFS  i BRC.

Nowoczesne linie produkcyjne nie tylko gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów, ale umożliwiają również śledzenie wyrobów na każdym etapie procesu produkcyjnego. Spółka jest w stanie ustalić dla każdej partii towaru jaką paszą były karmione i skąd pochodziły pisklęta. Proces obróbki i przetwórstwa drobiu odbywa się pod stałym nadzorem państwowych służb sanitarno-weterynaryjnych.

Produkcja żywca drobiowego oparta jest na pisklętach i paszy pochodzących ze ściśle określonego i kontrolowanego źródła. Odchów drobiu prowadzony jest w obiektach zamkniętych, pod stałym nadzorem lekarzy weterynarii. Hodowcy, pracownicy ferm oraz pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji wyrobów nie mogą trzymać w swoich gospodarstwach jakiegokolwiek ptactwa. Wszystkie obiekty należące do Spółki i Grupy funkcjonują zgodnie ze wszelkimi zaleceniami państwowych służb weterynaryjnych. Punktem wyjścia jest restrykcyjne podejście do zasad higieny i zoohigieny, tj. ograniczenie wstępu na fermy ludzi z zewnątrz i środków transportu.

HACCP

Procedury systemu HACCP (Analiza Zagrożeń w Krytycznych Punktach Kontrolnych) Indykpol stosuje od połowy 1999 roku. Objął nimi wszystkie sfery działalności, od produkcji żywca do systemu dystrybucji wyrobów. Nad przestrzeganiem procedur systemu czuwa specjalnie wyodrębniony w strukturach Spółki pion do spraw jakości.

HACCP to udokumentowany system identyfikacji wszystkich zagrożeń występujących w produkcji żywności oraz środki ich eliminacji. Został utworzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych. Wszystkie zakłady przemysłu spożywczego oferujące swe wyroby na rynku unijnym są zobligowane do wdrożenia i przestrzegania procedur systemu.

IFS – International Food Standard

System ten ma na celu dostosowanie oferty handlowej do specyficznych wymagań konsumentów. Postęp cywilizacji pozwala odkrywać coraz nowe czynniki, które mogą powodować alergie. Niektóre z nich są obecne również w żywności. Dlatego konsumenci coraz częściej oczekują od producentów informacji, czy dany produkt jest wolny od takich alergenów jak: gluten, laktoza czy kazeina. Aby dać gwarancję, że produkt nie zawiera alergenów producent musi przeprowadzić wiele szczegółowych analiz. Wdrożenie systemu IFS oznacza więc całkowitą zmianę podejścia do procesu technologicznego. Uwzględniając oczekiwania klientów oraz potrzeby konsumentów Indykpol zamierza zagwarantować im pełną informację o swoich produktach z zachowaniem standardów IFS.

BRC - British Retail Consortium

System BRC (opracowany przez Brytyjski Handel Detaliczny), określa wymogi jakościowe jakie muszą spełniać producenci wyrobów spożywczych, oferujący swe produkty na terenie Wielkiej Brytanii. Obejmuje on wymogi wynikające z procedur systemu HACCP i ISO 9001 oraz dodatkowe wymagania zwiększające bezpieczeństwo produktów oraz gwarantujące wysoką jakość zdrowotną oraz satysfakcję konsumentów.

System QAFP

W roku 2012 Indykpol jako pierwszy producent w Polsce wdrożył normy specjalnie adresowanego do wyrobów drobiowych systemu QAFP. Dzięki ciągłej kontroli procesu produkcyjnego: od piskląt, przez fermę, zakład ubojowy, rozbiór i pakowanie po punkt sprzedaży system zapewnia stabilną, wysoką jakość mięsa. Kontrola ta jest prowadzona na bieżąco przez producentów oraz wyrywkowo przez niezależnych audytorów. Mięsa drobiowego produkowane zgodnie z systemem QAFP sprzedawane są tylko w postaci produktu pakowanego, najczęściej w MAP, co przedłuża ich trwałości i chroni je przez wtórnym zanieczyszczeniem w procesie dystrybucji i sprzedaży. Do tego mięsa nie mogą być dodawane żadne substancje dodatkowe. Nie dozwolone jest także stosowanie w paszach składników wpływających niekorzystnie na cechy organoleptyczne mięsa. System QAFP propagowany jest przez Krajową Radę Drobiarstwa a wysokiej jakości mięsa produkowane zgodnie z jego standardami są promowane w mediach (kampania telewizyjna) co powinno przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności znaku QAFP.