Polityka prywatności IB

Przetwarzanie Danych Osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Indykpol Brand Sp. z o.o., ul. Olkuska 7, (02-604) Warszawa, adres e-mail: promocje@indykpol.pl, numer telefonu: 22 54 28 280.

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD // indykpol.pl  lub listownie wysyłając list na adres administratora  z dopiskiem “Do inspektora ochrony danych”.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO)
w następujących celach:

  1. nawiązania bezpośredniego kontaktu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bezpośredni kontakt z Klientem;
  2. Jeżeli Jesteś stroną umowy, reprezentantem, pełnomocnikiem lub osobą wskazaną do realizacji umowy zawartej przez Nas z Kontrahentem, Twoje dane ponadto będą przetwarzane w celu weryfikacji danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit b i f RODO;
  3. obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

W przypadku kontaktu, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy w celu przetworzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie - w odpowiednim przypadku - okres przechowywania danych może być przedłużony do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

w celu weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym  realizacji umowy z kontrahentem Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania, do czasu wygaśnięcia roszczeń  tj. Przez okres 3 lat od zakończenia umowy

Źródło Danych

Twoje dane zostały zebrane bezpośrednio w związku z nawiązaniem kontaktu, dążeniem do zawarcia umowy lub przekazane przez Kontrahenta będącego jej stroną

Przysługujące prawa osobie której dane dotyczą

  1. Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość
z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

  1. Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

  1. Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

  1. Prawo do przenoszenia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, możesz otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazałeś, oraz możesz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (spółki świadczące usługi hostingowe, marketingowe, prawne), członkowie grupy kapitałowej oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Podanie danych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.