Regulamin konkursu „WAKACJE Z JEDYNKAMI”

Regulamin konkursu „WAKACJE Z JEDYNKAMI”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, organizowany pod nazwą „WAKACJE Z JEDYNKAMI".

1.2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie w Internecie, na oficjalnym profilu marki INDYKPOL na portalu Facebook. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. W zwiazku z czym Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu.

1.3. Organizatorem konkursu pod nazwą „WAKACJE Z JEDYNKAMI" (dalej: Konkurs) jest Indykpol Brand Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, NIP: PL 521-359-03-99, Regon 142744673, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000572632, o kapitale zakładowym w wysokości 62 005 000 złotych (dalej: Organizator).

1.4. Organizator działa na zlecenie fundatora nagród w Konkursie, tj. Indykpol S.A, z siedzibą w 10-370 Olsztyn, ul. Jesienna 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037732, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7390202056, numerze REGON: 510523536, BDO nr 000011471, posiadającą status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: Fundator).

1.5. Celem Konkursu jest promocja marki INDYKPOL.

1.6. Konkurs trwa od 12.07.2021 godz. 10.30 do 16.07.2021 do godziny 23:59.

1.7. Konkurs rozpoczyna się w momencie umieszczenia na profilu marki INDYKPOL pod adresem: www.facebook.com/Indykpol wpisu konkursowego. Ww. wpis zawierać będzie:

a) Informację o zadaniu konkursowym do wykonania.

b) Liczbę nagród do zdobycia.

c) Sposób, w jaki należy udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe: W komentarzu pod postem konkursowym należy odpowiedzieć na zadanie konkursowe, które polega na pokazaniu w jaką podróż, na jaką wycieczkę czy spacer zostały zabrane parówki Jedynki. Praca konkursowa powinna być zdjęciem.

1.8. Konkurs jest realizowany przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.9. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.10. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

 

§ 2 UCZESTNICY

2.1. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające zweryfikowane konto w serwisie Facebook, które zaakceptowały Regulamin.

2.2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) przystępując, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Współadministratorów danych osobowych tj. Fundatora i Organizatora dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora (niezależnie od podstawy zatrudnienia) oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia.    

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Zadaniem Uczestnika  jest umieszczenie  (jako komentarz) pod postem Konkursowym na fanpagu marki INDYKPOL pod adresem: www.facebook.com/Indykpol zrobionego przez siebie zdjęcia przedstawiającego podróż, wycieczkę lub spacer, na które zostały zabrane parówki Jedynki.

3.2. Każdy Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może umieścić jedno zdjęcie.

3.3. Umieszczając zdjęcie konkursowe Uczestnik:

3.3.1 odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym względzie żadnych roszczeń. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w szczególności zobowiązuje się zwolnic Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych pracy konkursowej.

3.3.2 zachowuje autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.

3.4. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści Konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.

§ 4 NAGRODY

4.1.  Nagroda zostanie przyznana autorom 3 najciekawszych i najbardziej kreatywnych prac, zwanych dalej Zwycięzcami.

4.2. Organizator dokona oceny i ogłosi Zwycięzców na fanpage’u INDYKPOL pod adresem: www.facebook.com/Indykpol w terminie do 20.07.2021 do godz. 16:00.

4.3. Zwycięzców w Konkursie wyłoni komisja, składająca się z 3 (słownie: trzech) przedstawicieli Organizatora, która wybierze trzy najciekawsze i najlepsze pod względem oryginalności propozycje prac, a ich autorom przyzna po jednej Nagrodzie.

4.4. Organizator może zdecydować o wyborze Zwycięzców rezerwowych na wypadek nie wydania Nagród Zwycięzcom podstawowym z przyczyn pozostających po stronie tych Zwycięzców. W takim przypadku postanowienia § 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.5.  Nagrodą w Konkursie są 3 zestawy, w skład których wchodzą 4 kubeczki Indykpol z 4 różnymi nadrukami.

4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Zwycięzcę za pośrednictwem publikacji w komentarzu pod postem konkursowym, w którym      Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Facebook’u danych kontaktowych niezbędnych do realizacji wysyłki.

4.7. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt 4.6. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

4.8. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

4.9. Fundatorem nagród jest Indykpol S.A.

4.10. Jeden Uczestnik Konkursu może uzyskać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

4.11. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.12. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

4.13. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Współadministratororami danych osobowych uczestników konkursu są Organizator, czyli Indykpol Brand Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa (tel. 22 54 28 280, mail: promocje@indykpol.pl) oraz Fundator, tj. Spółka Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-370)  przy ul. Jesiennej 3, nr KRS 0000037732, NIP 739-020-20-56 (tel. 22 54 28 280/282, mail: www-admin // indykpol.pl).

5.2. Współadministratorzy powołali wspólnego Inspektora Ochrony Danych, Damiana Bieleckiego, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email IOD // indykpol.pl lub korespondencyjnie na adres jednego ze Współadministratorów z dopiskiem „do inspektora ochrony danych”.

5.3. Informujemy, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w celu:

a. umożliwienia wzięcia udziału w konkursie przez uczestnika na podst. wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. ab RODO),

b. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c. spełnienia obowiązków prawnych przez administratora, a w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d. promocji usług Fundator, tj. w prawnie usprawiedliwionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (np. usunięcia komentarza) lub zakończenia konkursu, a po tym czasie administrator będzie przetwarzał dane osobowe zwycięzców dla celów rozliczeniowych – przez okres przewidziany prawem lub do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o ile wystąpi taki obowiązek) oraz promocji usług Fundatora do czasu wyrażenia sprzeciwu.

5.5. Przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:

a) Imię,

b) Nazwisko,

c) Adres email,

d) Pseudonim,

oraz w odniesieniu do zwycięzców:

e) adres dostarczenia nagrody,

f) numer telefonu.

5.6. Informujemy, że odbiorcą danych osobowych uczestników mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, portal Facebook oraz zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi w zakresie usług zleconych, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tj. dostawcy usług hostingowych.

5.7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

5.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

5.9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagrody,  z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

6.2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

f) promują produkty konkurencyjne w stosunku do produktów Organizatora.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

6.6. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu

 

§7  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Uczestnik ma prawo wniesienia reklamacji za pomocą: poczty elektronicznej na adres: promocje // indykpol.pl lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Indykpol lub pisemnie na adres siedziby Organizatora Konkursu wskazany w pkt 1.3 Regulaminu,  w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż do dnia 3.08.2021 (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

7.2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie wskazanej w pkt 7.1. Reklamacja musi zawiera co najmniej: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

7.3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni, liczonych wpływu zgłoszenia reklamacyjnego. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona pisemnie o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego.

7.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa Uczestnika do, niezależnego od postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.  Link do niniejszego regulaminu będzie dostępny na fanpage INDYKPOL w tekście postu konkursowego. Regulamin będzie też dostępny w siedzibie Organizatora.

8.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

8.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.