Oferta publiczna akcji

Indykpol S.A. nie prowadzi obecnie emisji akcji i nie oferuje do objęcia akcji Spółki.

W 1994 roku  Indykpol S.A. przeprowadziła publiczną ofertę  900.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 PLN za jedną akcję i po cenie emisyjnej 6,50 PLN za jedną akcję.  Uchwałą z dnia 14 lutego 1994 roku Akcjonariusze spółki podwyższyli kapitał zakładowy Spółki o 4,5 mln PLN do wysokości 15,65 mln zł w drodze emisji  900 000 akcji. Emisja akcji serii BB została przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji i połączona z  wprowadzenie akcji Indykpol SA do obrotu giełdowego.

Decyzją z dnia 21.04.94 roku Komisja Papierów Wartościowych wyraziła zgodę na wprowadzenie 900 000 akcji serii BB do obrotu publicznego. Dnia 30 lipca subskrypcja akcji serii BB została zamknięta, wszystkie akcje zostały objęte i opłacone. Postanowieniem z dnia 8.08.94 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego spółki .Uchwałą z dnia 12.09.94 roku Rada Giełdy dopuściła akcje serii BB INDYKPOL S.A do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 12 października akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 1995 roku Spółka wprowadziła do publicznego obrotu 2 224 500 akcji emisji założycielskiej (seria AA). 26 kwietnia 1995 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wprowadzeniu akcji emisji założycielskiej do obrotu publicznego. Decyzją Komisji Papierów Wartościowych z dnia 29 września 1996 roku akcje te zostały dopuszczone do obrotu publicznego a uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1996 roku dopuszczone do obrotu giełdowego.