Informacje finansowe

2018 - wybrane dane finansowe w tys. zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł
2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

966 954

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

109 089

Zysk (strata) brutto

109 017

Zysk (strata) netto

94 904

Aktywa razem

436 767

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

125 006

Zobowiązania długoterminowe

34 800

Zobowiązania krótkoterminowe

90 206

Kapitał własny

311 761

Kapitał zakładowy

15 623

Liczba akcji

3 124 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

99,78

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

30,37

 

 

Podstawowe wskaźniki finansowe

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2017

zysk netto/przychody ze sprzedaży

9,8%

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik

2017

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

2,7%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2017

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

28,6%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2017

zysk netto/aktywa ogółem

21,72%

 

2017 - Wybrane dane finansowe w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1297098
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13887
Zysk (strata) brutto 9058
Zysk (strata) netto 7568
Aktywa razem 583418
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 364368
Zobowiązania długoterminowe 39090
Zobowiązania krótkoterminowe 325277
Kapitał własny 219051
Kapitał zakładowy 15623
Liczba akcji 3124500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 70.11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0.80
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2.42

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskażnik 2017
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,6%

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskażnik 2017
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskażnik 2017
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 62,4%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskażnik 2017
zysk netto/aktywa ogółem 1,3%

2016 - Wybrane dane finansowe w tys. zł

Wybrane dane finansowe  skonsolidowane w tys. zł 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 327 039 1 221 272 1 121 941 1 006 330 986 679
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 916 34 743 31 127 14 483 7 292
Zysk (strata) brutto 10 207 30 106 25 151 4 591 -3 516
Zysk (strata) netto 9 546 24 533 19 113 2 134 -3318
Aktywa razem 552 018 485 892 441 993 442 191 459 480
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 343 192 283 850 261 472 277 887 298 524
Zobowiązania długoterminowe 192 897 157 350 150 645 92 145 82 426
Zobowiązania krótkoterminowe 150 295 126 500 110 827 185 742 216 098
Kapitał własny 208 826 202 042 180 521 164 304 160 956
Kapitał zakładowy 15 623 15 623 15623 15623 15 623
Liczba akcji (w szt.) 3 124 500 3 124 500 3124500 3124500 3 124 500
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0,8 1 0,14 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 66,84 64,66 57,78 52,59 51,51
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,06 7,85 6,12 0,68 -1,06

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik  2016 2015 2014 2013 2012
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,72% 2,01% 1,70% 0,21%

-0,34%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2016 2015 2014 2013 2012
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,49% 1,77% 2,02% 1,24% 1,10%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2016 2015 2014 2013 2012
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/suma aktywów 62,17% 58,42% 59,16% 62,84% 64,97%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2016 2015 2014 2013 2012
zysk netto/suma aktywów 1,73% 5,05% 4,32% 0,48% -0,72%

2015 - Wybrane dane finansowe w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1221270
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34743
Zysk (strata) brutto 30106
Zysk (strata) netto 24533
Aktywa razem 485892
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 283850
Zobowiązania długoterminowe 157350
Zobowiązania krótkoterminowe 126500
Kapitał własny 201889
Kapitał zakładowy 15623
Liczba akcji 3124500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 64.66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0.8
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7.85

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskażnik 2015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2%

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskażnik 2015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskażnik 2015
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 58.4%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskażnik 2015
zysk netto/aktywa ogółem 5%

2014 - Wybrane dane finansowe w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1121940
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31127
Zysk (strata) brutto 25151
Zysk (strata) netto 19113
Aktywa razem 441993
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 261472
Zobowiązania długoterminowe 150645
Zobowiązania krótkoterminowe 110827
Kapitał własny 180521
Kapitał zakładowy 15623
Liczba akcji 3124500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 57.78
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 1
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6.12

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskażnik 2014
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1.7%

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskażnik 2014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2.02%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskażnik 2014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 59.16%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskażnik 2014
zysk netto/aktywa ogółem 4.32%

2013 - Wybrane dane finansowe w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1006330
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38348
Zysk (strata) brutto 4591
Zysk (strata) netto 2134
Aktywa razem 442191
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 277887
Zobowiązania długoterminowe 92145
Zobowiązania krótkoterminowe 185742
Kapitał własny 164304
Kapitał zakładowy 15623
Liczba akcji 3124500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 52.59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0.14
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0.68

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskażnik 2013
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0.21%

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskażnik 2013
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1.24%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskażnik 2013
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 62.84%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskażnik 2013
zysk netto/aktywa ogółem 0.48%

2012 - Wybrane dane finansowe w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 986679
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7292
Zysk (strata) brutto -3516
Zysk (strata) netto -3318
Aktywa razem 459480
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298524
Zobowiązania długoterminowe 82426
Zobowiązania krótkoterminowe 216098
Kapitał własny 160965
Kapitał zakładowy 15623
Liczba akcji 3124500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 51.51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1.06

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskażnik 2012
zysk netto/przychody ze sprzedaży -0.34%

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskażnik 2012
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1.1%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskażnik 2012
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 64.97%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskażnik 2012
zysk netto/aktywa ogółem -0.72%