Walne zgromadzenia

Lista podstron

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Indykpol SA

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Indykpol SA

Dodano: 26.05.2015

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI INDYKPOL S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI INDYKPOL S.A. W 2014 ROKU

Dodano: 26.05.2015

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Dodano: 26.05.2015

Informacja o kandydatach RN Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Dodano: 26.05.2015

O niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas ZWZA Spółki zwołanego na 26 maja 2015 roku

Dodano: 26.05.2015

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem

Dodano: 26.05.2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosków zarządu Indykpol S.A. dotyczących podziału zysku za 2014 rok

Dodano: 26.05.2015

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w

Dodano: 26.05.2015

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dodano: 26.05.2015

Projekty uchwał ZWZA Spółki na 26 maja 2015

Dodano: 26.05.2015
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    19