Walne zgromadzenia

Lista podstron

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Dodano: 29.05.2012

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2012

Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2012 roku.

Dodano: 29.05.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na dzień 29 maja 2012 r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3.
Dodano: 29.05.2012

Uchwała walnego zgromadzenia ws. wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Indykpol S.A. w dniu 7 czerwca 2011 roku podjeło uchwałe w sprawie
wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
Dodano: 10.06.2011

Deklaracja w/s wypłaty dywidendy

Zarząd INDYKPOL Spółki Akcyjnej („Spółka”) informuje, że postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2010 rok w wysokości 1 031 085,00 zł czyli  0,33 złote na jedną akcję.

Dodano: 07.06.2011

Projekty uchwał ZWZ

Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 czerwca 2011 roku.

Dodano: 07.06.2011

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Indykpol SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3, (Sala Konferencyjna na I piętrze).
Dodano: 07.06.2011

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2011 roku

Zarząd Indykpol S.A. przesyła uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w dniu 7 czerwca 2011 roku.

Dodano: 07.06.2011

Uchwała WZA ws. wypłaty dywidendy

Uchwała WZA Spółki ws. wypłaty dywidendy

Dodano: 07.06.2011

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Dodano: 07.06.2011
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    19