Walne zgromadzenia

Lista podstron

Raport skonsolidowany GK Indykpol za 2009 rok

Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Indykpol za 2009 rok
Dodano: 08.06.2010

Raport Roczny Spółki za 2009 rok

Raport Roczny Spółki za 2009 rok
Dodano: 08.06.2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok z oceny sprawozdań i wniosków Zarządu

Zarząd Indykpol S.A. przesyła sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok z oceny sprawozdań oraz wniosków Zarządu Indykpol S.A. dotyczących podziału zysku za 2009 rok wraz z oceną sytuacji Spółki.

Raporty

 • Raport bieżący Nr 7 /2010 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok z oceny sprawozdań i wniosków Zarządu

  Zarząd Indykpol S.A. przesyła sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok z oceny sprawozdań oraz wniosków Zarządu Indykpol S.A. dotyczących podziału zysku za 2009 rok wraz z oceną sytuacji Spółki.

  Zobacz raport
Dodano: 08.06.2010

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zarząd Indykpol S.A. przesyła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku z  uwzględnieniem pracy komitetów, wraz z oceną pracy Rady, systemu kontroli wewnętrznej oraz  systemu zarządzania ryzykiem.

Raporty

 • Raport bieżący nr 6 /2010 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku

  Zarząd Indykpol S.A. przesyła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku z  uwzględnieniem pracy komitetów, wraz z oceną pracy Rady, systemu kontroli wewnętrznej oraz  systemu zarządzania ryzykiem.

  Zobacz raport
Dodano: 08.06.2010

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok

Indykpol S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki zgłosiły propozycję:

 • przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 4 061 850,00 zł z zysku netto Spółki za rok 2009, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 1,30 zł,
 • wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 sierpnia 2010 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2010 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Dodano: 08.06.2010

Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na WZA

Lista Akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2009 roku

Raporty

 • Raport bieżący nr 16/2009 - Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na WZA

  Zobacz raport
Dodano: 30.06.2009

Informacja o członkach Rady Nadzorczej

Inforamcja o członkach Rady Nadzorczej VII Kadencji

Raporty

 • Raport bieżący Nr 15/2009 - Informacja o członkach Rady Nadzorczej powołanych na VII kadencję.
  Zobacz raport
Dodano: 26.06.2009

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2009 roku

Treść uchwał  podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2009 roku.

Raporty

 • Raport bieżący Nr 13/2009 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2009 roku
  Zobacz raport
Dodano: 24.06.2009

Uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej

Uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Indykpol S.A. wraz życiorysami zawodowymi.

Alfred Sutarzewicz

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno - rolnicze. W latach 1974 - 1990 był współwłaścicielem hodowlanej fermy drobiarskiej, zajmującej się hodowlą indyków i wylęgiem piskląt indyczych. Jeden z założycieli spółki "ROLMEX" S.A. Od 1987 roku członek Rady Nadzorczej "ROLMEX" S.A., a w latach 1989 - 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej "ROLMEX" S.A. Od grudnia 1993 roku jest Prezesem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „Rolmex” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu Indykpol S.A.

Feliks Kulikowski –

Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską. W latach 1970 - 1989 był właścicielem fermy drobiarskiej. W latach 1987 - 89 był Prezesem Rady Nadzorczej „ROLMEX” S.A. W latach  1989 2007 pełni funkcję prezesa Zarządu „ROLMEX” S.A. Od lipca 2007 roku ponownie pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej „Rolmex” S.A.

Wieloletni Prezes Wojewódzkiego Związku Drobiarskiego w Gdańsku oraz członek Zarządu Krajowego. Aktualnie pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Biznesu oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Od grudnia 1993 roku jest Wiceprezesem Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „Rolmex” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu Indykpol S.A.

Bogdan Królewski

Doktor nauk rolniczych, sekretarz i członek prezydium NK ZSL, poseł IX kadencji Sejmu (1985-89). W latach 1981- 84 wojewoda bydgoski, uczestnik „Okrągłego Stołu”. Pełnił funkcję Wiceministra Rolnictwa. Przez wiele lat był jednym z głównych akcjonariuszy i Wiceprezesem Zarządu „Rolmex” S.A. Obecnie prezes i główny udziałowiec Centrali Eksportowo – Importowej Minex S.A., zajmującej się handlem zagranicznym wyrobami szklarskimi. Od maja 2000 roku  jest Członkiem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Pan Bogdan Królewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Roman Malinowski

Doktor nauk ekonomicznych. Pracował m.in. w spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej, spółdzielczości mleczarskiej.

Jest działaczem gospodarczym i państwowym. Był wojewodą łódzkim, ministrem przemysłu spożywczego i skupu, wicepremierem, Marszałkiem Sejmu i Prezesem ZSL. Jest autorem prac naukowych i publicystycznych w zakresie polityki i ekonomiki rolnictwa. Od lipca 2002 roku jest Członek Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Pan Roman Malinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Stanisław Pacuk

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1972 roku pracował na różnych stanowiskach  kierowniczych w NBP, w latach 1986 - 1990 był Wiceprezesem Zarządu w Banku Rozwoju Eksportu S.A. Od 1990 roku do 2003 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kredyt Bank S.A. Od  czerwca 2003 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Pan Stanisław Pacuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Dorota Madejska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1989 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Po ukończeniu studiów pracowała w Rolmex S.A. w dziale handlu zagranicznego, którym kierowała do 1995 roku. W latach 1996 – 2003 pracowała w Wydawnictwie C.H. Beck jako dyrektor marketingu. W 2003 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu Rolmex S.A., a od lipca 2007 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu.

W latach 2007-2008 była członkiem Rady Nadzorczej spółki Nordic Development.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „Rolmex” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu Indykpol S.A.

Dodano: 17.06.2009

Projekty uchwał walnego zgromadzenia

Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedkładane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2009 roku.

Raporty

 • Raport bieżący Nr 12 /2009 -Projekty uchwał walnego zgromadzenia
  Zobacz raport
Dodano: 08.06.2009
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    19