Walne zgromadzenia

Lista podstron

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Dodano: 30.09.2010

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 28 października 2010r., o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki Rolmex w Warszawie przy ulicy Belgijskiej 11, sala konferencyjna na 1 piętrze.

Dodano: 30.09.2010

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 października 2010 roku.

Raporty

 • Raport bieżący nr 17/2010 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  Zobacz raport
Dodano: 30.09.2010

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Indykpol SA informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 października 2010 roku o godzinie 11.00, w siedzibie spółki Rolmex w Warszawie, ulica Belgijska 11, sala konferencyjna na pierwszym piętrze.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Emitenta zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Raporty

 • Raport bieżący nr 16/2010 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  Zobacz raport
Dodano: 30.09.2010

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd Indykpol S.A. przedkłada projekty uchwał, które będą przedkładane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 czerwca 2010 roku.

Raporty

 • Raport bieżący nr 5/2010 -Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedkładane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 czerwca 2010 roku.

  Zobacz raport
Dodano: 08.06.2010

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Indykpol SA

Raporty

 • Raport bieżący nr 4/ 2010 -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA

  Zarząd Indykpol SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2010 r., o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3, (Sala Konferencyjna na I piętrze).

  Zobacz raport
Dodano: 08.06.2010

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Indykpol SA  S.A. wynosi  3 124 500. Ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi  6 698 000.

Do obrotu giełdowego dopuszczone są wszystkie akcje spółki, zarówno 2 224 500 akcji emisji założycielskiej (seria AA) jak i 900 000 akcji II emisji z 1994 roku (seria BB). Przedmiotem obrotu giełdowego jest 2 231 125 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem  PLINDKP00013. Pozostałe 893 375 akcje to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu. Każda akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów.

Dodano: 08.06.2010

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Dodano: 08.06.2010

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2010 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2010 roku
Dodano: 08.06.2010

Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raporty

 • Raport bieżący nr 11/2010 - Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 czerwca 2010
  Zobacz raport
Dodano: 08.06.2010
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    19